“Principes zijn er om je leven te leiden, niet om je leven te beperken.”

Reglement

Reglement Yoga

  • Het lesgeld voor de yoga wordt per jaar of per termijn vooruit betaald in de eerste lesweek van het jaar of termijn
  • Er zijn geen lessen op erkende feestdagen en tijdens de (basis)schoolvakanties
  • Het cursusgeld wordt tijdens vakanties niet verrekend
  • Wanneer je niet aanwezig kunt zijn in de les verzoek ik je dit, op de dag zelf, telefonisch of per mail door te geven
  • Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Het is wel mogelijk gemiste lessen, op afspraak, in een andere groep in te halen
  • Inhalen van een les is alleen mogelijk als er plaats is in de groep. Neem hiervoor, op de dag van inhalen, telefonisch contact op
  • Het lidmaatschap kan per termijn worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Bij tussentijdse beëindiging wordt de contributie niet verrekend c.q. terugbetaald
  • Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus
  • De docent kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten als gevolg van de oefeningen die je bij haar doet
  • De docent kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte voorwerpen